Dienstverleningsovereenkomst

Algemene Voorwaarden DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST voor dienstverlening geboekt via www.mpij.nl / www.dienstenhuis.nl (versie 16 januari 2021)

MPIJ beheert een platform. Middels dit platform kan een particulier dienstverlening boeken. AANBIEDER is een particulier die onder de Regeling Dienstverlening aan Huis diensten verleent of een ondernemer die diensten verleent die niet onder de Regeling Dienstverlening aan Huis vallen.

Regeling Dienstverlening aan Huis

De VRAGER wordt uitdrukkelijk verwezen naar de informatie op de website over de Regeling Dienstverlening aan Huis en moet zelf te beoordelen of de voorwaarden van deze Regeling van toepassing zijn op de te boeken diensten. Eventuele gevolgen van het niet van toepassing zijn van deze Regeling komen voor rekening en risico van VRAGER.

GEBRUIKSOVEREENKOMST VRAGER-MPIJ en AABIEDER-MPIJ

Zowel de VRAGER als de AANBIEDER gaan twee overeenkomsten aan:

 1. Een overeenkomst met MPIJ over het gebruik van het platform (hierna: GEBRUIKSOVEREENKOMST).
 2. Een overeenkomst tussen VRAGER en AANBIEDER tot uitvoering van werkzaamheden (hierna: DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST).

VRAGER en AANBIEDER hebben met MPIJ een GEBRUIKSOVEREENKOMST gesloten, waarbij de Algemene Voorwaarden voor gebruik van het platform MPIJ van toepassing zijn door een account aan te maken op het platform van MPIJ.

MPIJ biedt zelf geen diensten aan, maar faciliteert via platform en haar zoekmodule slechts bij de totstandkoming van overeenkomsten tot dienstverlening tussen VRAGER en AANBIEDER. In dit verband treedt MPIJ op als gevolmachtigd vertegenwoordiger. Namens AANBIEDER kan MPIJ boekingsverzoeken van VRAGER accepteren en bevestigen, stuurt betalingen van VRAGER aan AANBIEDER door en stelt facturen op in naam van de AANBIEDER.

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST VRAGER-AANBIEDER

In deze Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande definities, zowel in enkel- als meervoud gebruikt, de volgende betekenis:

 1. MPIJ: De besloten vennootschap MPIJ PLATFORM B.V., ingeschreven in de Kamer van Koophandel te [Utrecht] onder nummer [67949363].
 2. PLATFORM: De door MPIJ beschikbaar gestelde website voor het aanbieden van diensten ten behoeve van privéhuishoudens en het vinden van AANBIEDERS voor het verrichten van diensten aan privéhuishoudens en de daarbij door MPIJ verrichte ondersteunende diensten.
 3. AANBIEDER: Een particuliere AANBIEDER of een zakelijke AANBIEDER, die door middel van het PLATFORM zijn diensten aanbiedt ten behoeve van privéhuishoudens.
 4. VRAGER: Privéhuishouden dat het PLATFORM gebruikt om AANBIEDERS van diensten te zoeken, te selecteren en opdrachten te verstrekken.
 5. GEBRUIKSOVEREENKOMST: Overeenkomst tussen AANBIEDER en MPIJ of VRAGER en MPIJ voor het gebruik van het PLATFORM.
 6. DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST: Overeenkomst tussen VRAGER en AANBIEDER voor het verlenen van diensten.
 7. Algemene Voorwaarden DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST: aangeduid met AVD.

Voor de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST tussen VRAGER en een AANBIEDER gelden de navolgende AVD:

1.      TOT STAND KOMEN VAN DE DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST

 • 1) De DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST tussen VRAGER en particuliere AANBIEDER is een overeenkomst onder toepassing van de Regeling Dienstverlening aan Huis. De DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST tussen VRAGER en zakelijke AANBIEDER valt hier nadrukkelijk niet onder.
 • 2) Zoals aangegeven in de Regeling Dienstverlening aan Huis is in de vergoeding die via het PLATFORM betaald wordt voor een particuliere AANBIEDER inclusief 8% vakantiegeld per jaar, ziekteverzuim en vakantiedagen.
 • 3) De VRAGER heeft ten opzichte van AANBIEDER een vordering tot nakoming van de dienstverlening zoals die voortvloeit uit het boekingsverzoek van de VRAGER. AANBIEDER heeft tegenover VRAGER een vordering tot nakoming van de betaling van de in het boekingsverzoek van VRAGER genoemde vergoeding.
 • 4) Een DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST komt als volgt tot stand:
  1. a) VRAGER selecteert op het platform voor een bepaalde dienst een AANBIEDER. Voordat de selectie wordt omgezet in een opdracht, wordt VRAGER gevraagd een gebruikersaccount aan te maken. Hierbij accepteert VRAGER uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de AVD.
  2. b) Na aanmaken van het gebruikersaccount ontvangt AANBIEDER via het platform een verzoek van de VRAGER en zal MPIJ namens en met volmacht van de AANBIEDER het verzoek bevestigen en doorgeven aan VRAGER.
  3. c) De AANBIEDER kan het verzoek afwijzen of accepteren. Indien de AANBIEDER het verzoek accepteert komt de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST tot stand. Op de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST zijn deze AVD van toepassing.
  4. d) AANBIEDER en VRAGER kunnen vervolgens specifieke afspraken maken over uit te voeren werkzaamheden.
  5. e) AANBIEDER en VRAGER ontvangen vanuit het PLATFORM een opdrachtbevestiging die informatie bevat over de overeengekomen omvang van de dienstverlening, de hiervoor te berekenen bedragen en gegevens van VRAGER en AANBIEDER (identiteit en adres).

2.      UITVOERING VAN DE DIENSTEN

 • 1) De diensten uit hoofde van deze overeenkomst bestaan uit de door VRAGER via PLATFORM geboekte en door AANBIEDER geaccepteerde diensten, zoals verwoord in de opdrachtbevestiging.
 • 2) AANBIEDER behoudt zich het recht voor, om de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST met onmiddellijke ingang op te zeggen, wanneer de dienst naar redelijke inschatting van de AANBIEDER niet uitgevoerd kan worden in de hiervoor overeengekomen termijn of wanneer er sprake is van een vergelijkbare annuleringsgrond.
 • 3) Zowel vrager als aanbieder tonen aan elkaar hun ID, paspoort of rijbewijs bij de eerste ontmoeting om elkaar te identificeren en ter bevestiging van ieders identiteit.
 • 4) De AANBIEDER is bij de uitvoering van de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST niet onderworpen aan de aanwijzingen van MPIJ. VRAGER kan aanwijzingen geven voor zover deze passen binnen de inhoud van de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST. AANBIEDER voert de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST met inachtneming van de aanwijzingen van VRAGER uit naar eigen inzicht en verantwoordelijkheid, rekening houdend met de bepalingen van de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST.
 • 5) AANBIEDER staat er in alle gevallen voor in dat hij beschikt over de juiste capaciteiten voor een goede uitvoering van de uit de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST voortvloeiende werkzaamheden. VRAGER dient zich er zelfstandig van te vergewissen dat AANBIEDER over de juiste capaciteiten voor een goede uitvoering van de uit de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST voortvloeiende werkzaamheden beschikt.
 • 6) VRAGER geeft de AANBIEDER de voor de effectieve en efficiënte vervulling van de diensten noodzakelijke informatie en hulp, zodat een vlotte en efficiënte dienstverlening kan worden gewaarborgd. De VRAGER draagt er zorg voor dat alle voor voltooiing van de dienstverlening benodigde voorbereidingen op overeengekomen tijdstippen gereed zijn. Dit geldt in het bijzonder voor de toegangsverlening tot de woning waar de dienstverlening plaats zal vinden.
 • 7) Boekt VRAGER een dienst zonder boeking van middelen en/of materialen, dan draagt VRAGER zorg voor de benodigde middelen en/of materialen en dienen deze voor aanvang van de dienstverlening voorhanden te zijn.
 • 8) De werkelijk bestede tijd en kosten voor de diensten worden door AANBIEDER vastgelegd op het PLATFORM. MPIJ bevestigt dit aan VRAGER per e-mail.
 • 9) De diensten van AANBIEDER gelden als vervuld en geaccepteerd, in de zin van de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST, wanneer de VRAGER niet uiterlijk binnen 24 uur na de afronding van de werkzaamheden een eventuele tekortkoming in de nakoming van de werkzaamheden aan MPIJ heeft gemeld. Hebben de werkzaamheden gebrekkig plaatsgevonden, dan is AANBIEDER tot correcte nakoming verplicht. VRAGER zal AANBIEDER binnen redelijke termijn de mogelijkheid tot nakoming bieden. MPIJ zal een klacht aan de AANBIEDER mededelen, voor zover VRAGER de AANBIEDER nog niet zelf de gebrekkige dienstverlening had medegedeeld.

3.      PRIJS EN BETALING

 • 1) MPIJ stuurt na afloop van de dienstverlening voor rekening en opdracht van de AANBIEDER via elektronische weg een factuur aan de VRAGER. Betaling van de factuur dient uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum op de door MPIJ aangegeven bankrekening te zijn bijgeschreven.
 • 2) VRAGER betaalt de prijs aan MPIJ met schuldbevrijdende werking voor VRAGER.
 • 3) MPIJ neemt de betaling namens AANBIEDER in ontvangst en zal deze in opdracht van VRAGER en conform de met AANBIEDER gemaakte betaalafspraken op diens bankrekening doorbetalen onder verwijzing naar de betreffende boekingsopdracht, c.q. factuur.
 • 4) In het geval VRAGER de dienst voor een langere periode heeft geboekt, zal de verplichting tot betaling gelden na elk individueel uitgevoerde dienst.
 • 5) Deelbetaling(en) voorafgaande aan de dienstverlening kunnen door de AANBIEDER aan de VRAGER ter meerdere zekerheid worden verzocht en als voorwaarde worden gesteld.

 

4.      ANNULERING EN OPZEGGING

 • 1) VRAGER kan een door de AANBIEDER bevestigde boeking annuleren via het PLATFORM onder de in de volgende bepalingen vermelde voorwaarden.
 • 2) VRAGER kan binnen 14 werkdagen na acceptatie van een boeking door AANBIEDER kosteloos annuleren, tenzij reeds een aanvang is gemaakt met de geboekte dienst of reeds een aanvang is gemaakt met de eerste van een serie doorlopende diensten
 • 3) Vanaf 14 werkdagen na de geaccepteerde boeking gelden de volgende bepalingen:
  1. VRAGERS kunnen bevestigde boekingsaanvragen annuleren en wijzigen. Een annulering of wijziging die minimaal 48 uur voor aanvang van de dienst wordt verricht, is kosteloos. Voor een annulering of omboeking die minder dan 48 uur voor aanvang van de dienst wordt verricht, worden administratiekosten ter hoogte van de prijs van één uur van de geboekte dienst in rekening gebracht, tenzij sprake is van een annulering of wijziging als gevolg van overmacht (bijvoorbeeld ziekte).
  2. AANBIEDERS kunnen bevestigde boekingsaanvragen annuleren en wijzigen. Een annulering of wijziging die minimaal 48 uur voor aanvang van de dienst wordt verricht, is kosteloos. Voor een annulering of omboeking die minder dan 48 uur voor aanvang van de dienst wordt verricht, worden administratiekosten ter hoogte van de prijs van één uur van de geboekte dienst in rekening gebracht, tenzij sprake is van een annulering of wijziging als gevolg van overmacht (bijvoorbeeld ziekte).
  3. MPIJ wordt bij annulering of wijziging door AANBIEDER of VRAGER onverwijld geïnformeerd via het PLATFORM of telefonisch. Op verzoek van VRAGER kan MPIJ een alternatieve AANBIEDER voor de geannuleerde of gewijzigde diensten ter beschikking stellen.

 

5.      AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANBIEDER

 

 • 1) AANBIEDER zal de door VRAGER geboekte diensten naar beste vermogen uitvoeren en daarbij zorgvuldigheid betrachten jegens VRAGER en derden.
 • 2) Mocht VRAGER schade lijden door enige tekortkoming in de uitvoering van deze DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST, dan is AANBIEDER slechts aansprakelijk voor de schade die VRAGER daardoor lijdt in geval van opzet of grove nalatigheid van de zijde van AANBIEDER.
 • 3) Een eventuele aansprakelijkheid van AANBIEDER jegens VRAGER en/of derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van deze overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door AANBIEDER gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) door zijn verzekeraar wordt of kan worden uitbetaald.
 • 4) Indien de door AANBIEDER gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) geen dekking verleent voor een ontstane schade, wordt het maximaal te vergoeden bedrag gesteld op de hoogte van de door AANBIEDER te ontvangen vergoeding uit hoofde van de dienstverlening. VRAGER blijft in dat geval de commissie aan MPIJ verschuldigd.

 

 

6.      TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDHEID EN TAAL

 

 • 1) Met betrekking tot de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST is het Nederlands recht van toepassing.
 • 2) De voertaal in deze overeenkomst en gerelateerde onderhandelingen is Nederlands.