Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden MPIJ / Dienstenhuis.nl

Versie 16 januari 2021

 

Artikel I.            Geldigheidsgebied Algemene Voorwaarden

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van het door MPIJ beschikbaar gestelde PLATFORM.
 2. In deze Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande definities, steeds in hoofdletters geschreven, zowel in enkel en meervoud gebruikt, de volgende betekenis:
  • a) MPIJ: De besloten vennootschap MPIJ PLATFORM B.V., ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 67949363.
  • b) PLATFORM: De door MPIJ beschikbaar gestelde website voor het aanbieden van diensten ten behoeve van privéhuishoudens en het vinden van AANBIEDERS voor het verrichten van diensten aan privéhuishoudens en de daarbij door MPIJ verrichte ondersteunende diensten.
  • c) AANBIEDER: Een particuliere AANBIEDER of een zakelijke AANBIEDER, die door middel van het PLATFORM zijn diensten aanbiedt ten behoeve van privéhuishoudens.
  • d) VRAGER: Privéhuishouden dat het PLATFORM gebruikt om AANBIEDERS van diensten te zoeken, te selecteren en opdrachten te verstrekken.
  • e) GEBRUIKSOVEREENKOMST: Overeenkomst tussen AANBIEDER en MPIJ of VRAGER en MPIJ waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
  • f) DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST: Overeenkomst tussen VRAGER en AANBIEDER voor het verlenen van diensten.
 3. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden dienen schriftelijk te worden toegestaan door MPIJ. Tenzij anders schriftelijk door MPIJ toegestaan, gelden de Algemene Voorwaarden waarnaar op het moment van registratie door de AANBIEDER of VRAGER wordt verwezen, of een latere gewijzigde versie bij gebruik van het PLATFORM.
 4. MPIJ heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de website en kunnen op aanvraag worden toegestuurd. Bij de Algemene Voorwaarden staat eveneens een versie datum. Indien VRAGER of AANBIEDER binnen vier weken na de versie datum geen bezwaar maken tegen de geldigheid van de Algemene Voorwaarden, gelden vanaf dat moment de gewijzigde algemene voorwaarden.

Artikel II.          Beperkingen en afgrenzing tussen GEBRUIKS-OVEREENKOMST en DIENSTVERLENERSOVEREENKOMST

 

 1. Op het moment dat een VRAGER een opdracht voor het verlenen van diensten verstrekt en de AANBIEDER deze accepteert, komt er tussen VRAGER en AANBIEDER een DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST tot stand.
 2. Door de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST tussen AANBIEDER en VRAGER komt geen DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST tot stand tussen MPIJ en de AANBIEDER noch tussen MPIJ en de VRAGER.
 3. De AANBIEDER voert de met zijn VRAGER gesloten DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMSTEN onder eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid uit. MPIJ is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de uitvoering en nakoming van de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMSTEN door de AANBIEDER of voor de betaling voor geleverde diensten door VRAGER.
 4. MPIJ ontvangt van de AANBIEDER een vergoeding voor de diensten die door MPIJ worden geleverd aan de AANBIEDER uit hoofde van de GEBRUIKSOVEREENKOMST, waarbij deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Naast het ter beschikking stellen van het PLATFORM, omvatten deze diensten het presenteren van het profiel van AANBIEDER, het verrichten van de selectie ten behoeve van VRAGER, de administratieve afwikkeling van de uitvoering en nakoming van de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMSTEN, waaronder tevens valt de registratie van uren en kosten, de facturering en de afwikkeling van betalingen.
 5. Een particuliere AANBIEDER biedt zijn diensten aan onder de regeling ‘Dienstverlening aan huis’ (rijksoverheid.nl/dienstverlening-aan-huis). AANBIEDER is geen werknemer (in de zin van welke wettelijke tekst dan ook) van MPIJ en MPIJ bemiddelt niet voor werknemers in welke vorm dan ook voor het leveren van diensten. MPIJ aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhouding en afdracht van belastingen en premies en ook niet voor de verzekering van door de AANBIEDER geleverde diensten.

Artikel III.       GEBRUIKSOVEREENKOMST tussen AANBIEDER en MPIJ

 

 1. AANBIEDER verzoekt MPIJ gebruik te mogen maken van het PLATFORM van MPIJ door akkoord te gaan met en het accepteren van deze Algemene Voorwaarden en door zich op het PLATFORM aan te melden en te registreren.
 2. Bij de aanmelding dient de AANBIEDER de gegevens correct, volledig en waarheidsgetrouw te vermelden, de daar genoemde documenten in te dienen, zich niet uit te geven voor een andere persoon en te informeren over zijn identiteit, o.a. naam en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bank- of creditcardgegevens.
 3. MPIJ controleert de aanmelding en bevestigt per e-mail de registratie aan de AANBIEDER nadat de controle is voltooid, waarbij ook de toegangsgegevens voor het persoonlijke gebruikersaccount worden verstrekt. Op dat moment komt tussen MPIJ en AANBIEDER de GEBRUIKSOVEREENKOMST tot stand, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
 4. MPIJ behoudt zich te allen tijde het recht voor om toegang tot het gebruikersaccount te blokkeren bij misbruik of als omstandigheden daar aanleiding toe geven.
 5. De AANBIEDER machtigt MPIJ door het sluiten van de GEBRUIKSOVEREENKOMST tegelijkertijd als vertegenwoordiger met de bevoegdheid om namens AANBIEDER DIENSTVERLENERSOVEREENKOMSTEN te sluiten en de AANBIEDER in dit kader te vertegenwoordigen. Verder stemt de AANBIEDER door het sluiten van de GEBRUIKSOVEREENKOMST er ook mee in dat de voor de betalingsafhandeling benodigde gegevens (naam, rekeningnummer enz.) worden gedeeld met een betalingsdienstaanbieder.

Artikel IV.      GEBRUIKSOVEREENKOMST tussen VRAGER en MPIJ

 

 1. MPIJ stelt de VRAGER een PLATFORM beschikbaar voor het zoeken en inhuren van een AANBIEDER. Tijdens de eerste boekingsaanvraag dient de VRAGER zich te registreren op het PLATFORM en deze Algemene Voorwaarden te accepteren. MPIJ bevestigt de aanmelding aan de VRAGER per e-mail waarbij ook de toegangsgegevens voor het persoonlijke gebruikersaccount worden verstrekt. Met deze bevestiging komt de GEBRUIKSOVEREENKOMST tussen VRAGER en MPIJ tot stand, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
 2. De VRAGER is verplicht bij de registratie correcte en volledige gegevens te verstrekken, zich niet uit te geven voor een andere persoon en te informeren over zijn identiteit, o.a. naam en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bank- of creditcardgegevens.
 3. Indien gevraagd, stelt VRAGER een kopie van geldig legitimatiebewijs ter beschikking, dat door MPIJ na controle met het oog op de privacy direct zal worden vernietigd.
 4. MPIJ behoudt zich te allen tijde het recht voor om toegang tot het gebruikersaccount te blokkeren bij misbruik of als omstandigheden daar aanleiding toe geven.
 5. Aan het gebruik van het PLATFORM en de diensten van MPIJ kunnen voor de VRAGER kosten zijn verbonden. Alle betalingen van de VRAGER aan de AANBIEDER en MPIJ voor de vergoeding van de diensten verlopen via een betalingsdienstaanbieder. VRAGER machtigt MPIJ om, mede namens AANBIEDER – automatische incasso’s uit te (laten) voeren of geautomatiseerde (iDeal) betalingen te laten uitvoeren. VRAGER ontvangt per e-mail bericht over te incasseren of te betalen bedragen.
 6. MPIJ kan VRAGER tijdens het gebruik van het PLATFORM (actief account) en tot zes maanden na deactivering van het account per e-mail, telefonisch of per post benaderen om hem te informeren, een aanbieding te doen of vragen te stellen ter verbetering van de dienstverlening.
 7. MPIJ heeft het recht om in een gepast kader productmonsters of attenties te (laten) plaatsen bij VRAGER. De VRAGER kan MPIJ er te allen tijde over informeren dat hij geen gratis monsters of attenties wenst te ontvangen.

 

Artikel V.         DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST tussen VRAGER en AANBIEDER

 

 1. Zodra AANBIEDER de aanvraag cq. het boekingsverzoek accepteert komt de DIENSTVERLENERSOVEREENKOMST tussen AANBIEDER en de VRAGER tot stand.
 2. In geval van een boekingsverzoek dient de AANBIEDER zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 uur (tussen 08.00-20.00 uur) te reageren. Indien de AANBIEDER niet tijdig reageert of het boekingsverzoek afslaat kan MPIJ aan VRAGER een alternatieve AANBIEDER aanbieden.
 3. Het PLATFORM van MPIJ faciliteert in de communicatie tussen AANBIEDER en VRAGER, waarbij deze de mogelijkheid krijgen om aanvullende afspraken te maken over de te leveren diensten.
 4. De inhoud van de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST is gebaseerd op het boekingsverzoek, het overeengekomen tarief (inclusief de vergoeding voor MPIJ) en eventuele nadere overeenkomsten tussen VRAGER en AANBIEDER.
 5. Zowel vrager als aanbieder tonen aan elkaar hun ID, paspoort of rijbewijs bij de eerste ontmoeting om elkaar te identificeren en ter bevestiging van ieders identiteit.

Artikel VI.      Plichten van MPIJ

 

 1. MPIJ is verplicht,
  1. het PLATFORM te beheren en de diensten van AANBIEDER aan te bieden met de door hem of haar aangegeven tijden en locatie voor de diensten;
  2. de VRAGER te faciliteren bij de selectie van AANBIEDERS en boekingsverzoeken van de VRAGER te versturen naar de AANBIEDER;
  3. bij een bevestiging van de AANBIEDER aan de VRAGER het boekingsverzoek namens hem of haar aan te nemen. MPIJ is niet verplicht ervoor te zorgen dat een boekingsverzoek door AANBIEDER wordt aanvaard;
  4. MPIJ stelt namens de AANBIEDER facturen op voor de uitgevoerde diensten en regelt de verzending per e-mail en via de MPIJ-portal aan de VRAGER.
  5. MPIJ verwerkt de betaling van de factuur door VRAGER en betaalt de vergoeding aan AANBIEDER uit, mits de gelden van de VRAGER volledig zijn ontvangen.
 2. MPIJ beheert een gebruikersaccount voor de VRAGER en AANBIEDER, waarop de gesloten DIENSTVERLENERSOVEREENKOMSTEN die met behulp van de faciliteiten van MPIJ tot stand zijn gekomen en de daarop betrekking hebbende facturen ter inzage worden bewaard;
 3. MPIJ doet al het mogelijke om verstoringen van het gebruik van het PLATFORM, zoals verbindingsonderbrekingen of verstoringen van het gebruik van de diensten te voorkomen voor zover dit technisch mogelijk is. MPIJ heeft het recht de gebruiksmogelijkheden tijdelijk te beperken om het PLATFORM te onderhouden of verder te ontwikkelen.
 4. MPIJ bewerkt wijzigingen en annuleringen van de VRAGER of AANBIEDER. Indien een één van de partijen het tijdstip voor de diensten wenst te wijzigen of de boeking annuleert, informeert MPIJ de andere partij hier onmiddellijk over.

 

Artikel VII.    Plichten van de AANBIEDER

 

 1. Bij de aanmelding op het PLATFORM verstuurt of verstrekt de AANBIEDER de volgende gegevens/documenten aan MPIJ:
  1. verwachte beschikbaarheid en plaats, c.q. mogelijke locaties van aangeboden diensten;
  2. Indien gevraagd, kopie van geldig legitimatiebewijs;
  3. een profielfoto;
  4. een tekst waarin motivatie/sterke punten/interesses van AANBIEDER naar voren worden gebracht
  5. Indien gevraagd, een BSN-nummer;
  6. Indien gevraagd, een kopie van de Verklaring Omtrent het Gedrag;
  7. Indien gevraagd, 2 relevante referenties (naam, telefoonnummer en e-mail adres)
  8. Indien gevraagd, kopie van relevante diploma’s en certificaten
  9. e-mailadres, telefoonnummer;
  10. geldige en volledige bankgegevens;
 2. Om een minimumkwaliteit te kunnen garanderen heeft MPIJ het recht referenties te vragen naar ervaringen met AANBIEDER, AANBIEDER te vragen een proefdienst uit te voeren of een relevante cursus te volgen.
 3. Bij een wijziging van bovengenoemde gegevens is de AANBIEDER verplicht MPIJ hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Bovendien bevestigt de AANBIEDER bij deze dat hij ervan op de hoogte is dat zonder overlegging van de gevraagde gegevens en documenten er geen boekingsaanvragen voor DIENSTVERLENERS-OVEREENKOMSTEN kunnen worden doorgestuurd aan de AANBIEDER.
 4. Zowel vrager als aanbieder tonen aan elkaar hun ID, paspoort of rijbewijs bij de eerste ontmoeting om elkaar te identificeren.
 5. Omdat de AANBIEDER niet als werknemer in dienst staat van MPIJ, maar van de VRAGER, is de AANBIEDER zelf verantwoordelijk voor de correcte afdracht van belastingen en premies.
 6. De AANBIEDER is zelf verantwoordelijk voor een adequate aansprakelijkheidsverzekering.
 7. De AANBIEDER is voor VRAGERS beschikbaar voor de levering van diensten zoals aangegeven bij aanmelding of latere wijziging. Er bestaat geen verplichting tot aanvaarding van boekingsverzoeken.
 8. De AANBIEDER heeft de plicht alle diensten en vervolgdiensten die zijn verkregen via het PLATFORM uit te voeren en af te wikkelen via het PLATFORM. Dit houdt in dat alle verrichte diensten in de gebruikersaccount worden geregistreerd, gefactureerd en afgewikkeld.
 9. AANBIEDER legt na uitvoering van de werkzaamheden direct, maar tenminste binnen 2 werkdagen, via de gebruikersaccount vast hoeveel uren en kosten aan de uitvoering zijn besteed.
 10. De AANBIEDER informeert MPIJ via het PLATFORM of telefonisch over wijzigingen op korte termijn met betrekking tot reeds geboekte diensten, zodat MPIJ de VRAGER hierover kan informeren.
 11. De AANBIEDER stemt in met de overlegging van zijn adres- en contactgegevens aan zijn VRAGERS, voor zover deze uitdrukkelijk worden aangevraagd door zijn VRAGERS, en in verband staat met een geboekte opdracht en hier een aantoonbare reden voor is (bijvoorbeeld afhandelen van vorderingen jegens de AANBIEDER).
 12. AANBIEDER stemt ermee in dat MPIJ het recht heeft de profielfoto en/of motivatie van AANBIEDER te gebruiken voor reclame van door AANBIEDER geleverde diensten.

 

Artikel VIII. Plichten van de VRAGER

 

 1. De VRAGER dient wijzigingen in de contact- en betaalgegevens gedurende de looptijd van de GEBRUIKSOVEREENKOMST onmiddellijk mede te delen aan MPIJ door zijn gebruikersaccount aan te passen.
 2. Indien gevraagd, stelt vrager een kopie van geldig legitimatiebewijs ter beschikking, dat door MPIJ na controle met het oog op de privacy direct zal worden vernietigd.
 3. Zowel vrager als aanbieder tonen aan elkaar hun ID, paspoort of rijbewijs bij de eerste ontmoeting om elkaar te identificeren.
 4. Nadat de geboekte diensten conform de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST zijn geleverd, ontvangt de VRAGER van MPIJ een verantwoording, een factuur en verzoek om de diensten te beoordelen. VRAGER kan de AANBIEDER na levering van de geboekte dienst beoordelen. Behalve de (uitvoering van de) diensten kunnen hierbij ook de stiptheid, tevredenheid uitvoering, kwaliteit van dienstverlening en vriendelijkheid worden beoordeeld en kunnen mededelingen/feedback worden aangegeven.
 5. Beoordelingen moeten zijn gebaseerd op aantoonbare feiten. Ze dienen eerlijk en op zakelijke wijze te worden opgesteld en mogen geen beledigende, discriminerende, belasterende, strafrechtelijk vervolgbare of anderszins illegale inhoud hebben. Beoordelingen die niet voldoen aan het bovenstaande, worden niet gepubliceerd of verwijderd. Beoordelingen geven altijd uitingen weer van de opsteller (VRAGER) en niet die van MPIJ.
 6. MPIJ heeft het recht vrij te beschikken over de beoordeling en deze in het bijzonder te verwerken voor verdere beoordelingsdiensten, eventueel te delen met derden en deze te publiceren.

 

Artikel IX.       Annuleringen en boekingswijzigingen

 

 1. VRAGERS kunnen bevestigde boekingsaanvragen annuleren en wijzigen. Een annulering of wijziging die minimaal 48 uur voor aanvang van de dienst wordt verricht, is kosteloos. Voor een annulering of omboeking die minder dan 48 uur voor aanvang van de dienst wordt verricht, worden administratiekosten ter hoogte van de prijs voor één uur van de geboekte dienst in rekening gebracht, tenzij sprake is van een annulering of wijziging als gevolg van overmacht (bijvoorbeeld ziekte).
 2. AANBIEDERS kunnen bevestigde boekingsaanvragen annuleren en wijzigen. Een annulering of wijziging die minimaal 48 uur voor aanvang van de dienst wordt verricht, is kosteloos. Voor een annulering of omboeking die minder dan 48 uur voor aanvang van de dienst wordt verricht, worden administratiekosten ter hoogte van de prijs voor één uur van de geboekte dienst in rekening gebracht, tenzij sprake is van een annulering of wijziging als gevolg van overmacht (bijvoorbeeld ziekte).
 3. MPIJ wordt bij annulering of wijziging door AANBIEDER of VRAGER onverwijld geïnformeerd via het PLATFORM of telefonisch. Op verzoek van VRAGER kan MPIJ een alternatieve AANBIEDER voor de geannuleerde of gewijzigde diensten ter beschikking stellen.

 

Artikel X.         Verantwoording door AANBIEDER

 

 1. AANBIEDER ontvangt van VRAGER een financiële vergoeding voor de te verrichten diensten. Deze financiële vergoeding dient te voldoen aan de wettelijke voorschriften zoals het actuele wettelijk minimumloon. In de vergoeding van de AANBIEDER dient conform de Regeling Dienstverlening aan Huis naar rato reeds een bedrag verdisconteerd te worden wegens door de VRAGER aan AANBIEDER verschuldigd vakantiegeld van 8% per jaar, loondoorbetaling bij ziekteverzuim en vergoeding voor door AANBIEDER opgebouwde wettelijke vakantiedagen. Daarnaast wordt aan VRAGER een commissie in rekening gebracht voor de matching met AANBIEDER. De VRAGER betaalt aan MPIJ de commissie.
 2. AANBIEDER verstrekt voor de door zijn verrichte diensten en hiervoor ontvangen financiële vergoeding een verantwoording aan VRAGER. MPIJ verzorgt het opstellen, de verzending per e-mail en de registratie van de verantwoording op naam van AANBIEDER. De verantwoording omvat een omschrijving van de verleende diensten en de hierbij behorende vergoeding ten behoeve van de AANBIEDER.
 3. Uitbetaling van de financiële vergoeding door VRAGER geschiedt in beginsel, tenzij anders uitgewerkt, voordat de diensten aanvangen via een directe overboeking, iDeal betaling of incasso. MPIJ faciliteert bij de inning van de financiële vergoeding.
 4. Uiterlijk 5 werkdagen na levering van de dienst door AANBIEDER zal de vergoeding door MPIJ aan AANBIEDER betaalbaar worden gesteld, mits de gelden volledig zijn ontvangen van de VRAGER. AANBIEDER ontvangt de door VRAGER betaalde vergoedingen, exclusief de commissie van MPIJ in rekening gebracht bij VRAGER (bij ondernemers vermeerderd met BTW).
 5. Indien de werkelijk te ontvangen vergoeding afwijkt van de vooraf in rekening gebrachte vergoeding zal er een na-verrekening plaatsvinden. AANBIEDER is verplicht tot tijdige en volledige registratie ten behoeve van deze na-verrekening. MPIJ faciliteert bij uitvoering van deze na-verrekening.
 6. Indien een tussen AANBIEDER en VRAGER overeengekomen dienst door een omstandigheid die de AANBIEDER kan worden verweten, niet wordt uitgevoerd heeft de VRAGER recht op terugbetaling van de niet geleverde diensten.
 7. Hoewel de dienstverlening in beginsel plaatsvindt voor of na betaling, blijft AANBIEDER verantwoordelijk voor het innen van niet betaalde vergoedingen.

Artikel XI.       Factuur MPIJ ten behoeve van AANBIEDER

 

 1. MPIJ ontvangt voor het beschikbaar stellen van het PLATFORM en het faciliteren bij de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMSTEN een commissie van de VRAGER. De commissie is afhankelijk van het aantal volgens het boekingsverzoek met de VRAGER overeengekomen uren, het soort boeking (meermalige boeking of eenmalige opdracht) en de verrichten diensten.
 2. MPIJ verstrekt op verzoek per e-mail een factuur aan AANBIEDER. De factuur is opgebouwd uit de door MPIJ berekende uren en bij VRAGER in rekening gebrachte commissie (bij ondernemers inclusief (af te dragen) BTW (door MPIJ)).

Artikel XII.    Aansprakelijkheid

 

 1. De AANBIEDER voert de met VRAGER gesloten DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST onder eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid uit.
 2. MPIJ is niet aansprakelijk voor de uitvoering van de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST door de AANBIEDER en voor schade die de VRAGER eventueel lijdt door en/of bij de levering van de diensten. MPIJ is alleen aansprakelijk voor ‘directe en aantoonbare’ schade uit hoofde van deze GEBRUIKSOVEREENKOMST, waarbij de maximaal te vergoeden schade € 250,- is.
 3. MPIJ is niet verplicht ondersteuning te bieden bij het afhandelen van een schadeclaim tussen VRAGER en AANBIEDER en kan een eventuele vergoeding niet garanderen.
 4. De pagina's van het PLATFORM bevatten ook links naar websites die door derden worden beheerd en van welke inhoud MPIJ mogelijk niet op de hoogte is. Links naar andere websites zijn enkel bedoeld om het navigeren te vergemakkelijken. MPIJ is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites.

 

Artikel XIII.  Looptijd en beëindiging van de overeenkomst

 

 1. Deze GEBRUIKSOVEREENKOMST begint na de bevestiging aan de VRAGER of AANBIEDER en is gesloten voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. De GEBRUIKSOVEREENKOMST kan te allen tijde door partijen per direct worden opgezegd. De opzegging dient door partijen te worden vastgelegd binnen de omgeving van de persoonlijke gebruikersaccount.
 3. Opzegging van een lopende DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST geschiedt met inachtneming van hetgeen ten aanzien van annuleringen en wijzigingen is bepaald.

 

Artikel XIV. Concurrentiebeding

 

 1. Indien een AANBIEDER verdere diensten wil leveren aan een VRAGER (of door een VRAGER wordt gevraagd deze te leveren) terwijl de AANBIEDER voor deze VRAGER de afgelopen 24 maanden nog een opdracht heeft gekregen of contact is gelegd via MPIJ, wijst de AANBIEDER de VRAGER erop dat hiervoor een boekingsaanvraag via MPIJ vereist is.
 2. Indien de AANBIEDER nieuwe aanvragen voor diensten van een VRAGER aanvaardt die niet via het PLATFORM worden afgewikkeld, heeft MPIJ recht op betaling van een redelijke compensatie voor de commissiederving ter hoogte van €1.750,00 (exclusief BTW).
 3. AANBIEDER verplicht zich gedurende de samenwerking met MPIJ en een periode van 12 maanden hierna om bij diensten voor een VRAGER vooraf bij MPIJ te verifiëren of deze VRAGER bij MPIJ als VRAGER is geregistreerd of in de afgelopen 12 maanden geregistreerd stond.

 

Artikel XV.   Privacy

 

 1. MPIJ verzamelt, verwerkt en gebruikt gegevens van de VRAGER en AANBIEDER, die op het PLATFORM gepubliceerd en vrij toegankelijk zijn of anderszins voor reclamedoeleinden worden gebruikt, conform de regelingen van de privacybescherming (privacyverklaring).
 2. MPIJ zal de VRAGER of AANBIEDER diens gegevens inclusief de gegevens over door de geboekte diensten gedurende de looptijd van de GEBRUIKSOVEREENKOMST ter inzage beschikbaar stellen in het gebruikersprofiel en een mogelijkheid tot wijziging van de gegevens aanbieden. Hiervoor dient de VRAGER of AANBIEDER zich op het PLATFORM aan te melden met zijn e-mailadres en zijn wachtwoord.
 3. Door acceptatie van deze Algemene voorwaarden gaat de VRAGER of AANBIEDER ermee akkoord dat zijn contactgegevens worden gedeeld met de AANBIEDER of VRAGER, zodat op onderling overleg kan plaatsvinden over overeen te komen diensten of afspraken.